Cele i sposoby ich realizacji

§ 2

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie mając na względzie interes społeczny podejmuje działania na rzecz realizacji następujących celów w obszarze ochrony zdrowia:

1) tworzenia warunków prawnych i organizacyjnych na rzecz wolnej i uczciwej konkurencji na rynku oprogramowania medycznego w Polsce,

2) doprowadzenia do równości w dostępie do informacji niezbędnych dla producentów oprogramowania rynku medycznego dla poprawnego konstruowania rozwiązań współdziałających z systemami informatycznymi jednostek i instytucji funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek i instytucji publicznych, w tym organów władzy publicznej, administracji centralnej, samorządu terytorialnego i zawodowego oraz dysponentów pub-licznych środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia,

3) udostępniania dokumentacji systemów informatycznych działających w jednostkach realizujących zadania publiczne w ochronie zdrowia,

4) wykorzystania otwartych standardów, architektur i technologii umożliwiających konserwację, modernizację i utrzymywanie systemów informatycznych dla jednostek realizujących zadania publiczne w ochronie zdrowia przez większą liczbę podmiotów niż ich wykonawcy,

5) tworzenia i promocji standardów transmisji, składowania, prezentacji, analizy, udostępniania i ochrony danych w systemach informatycznych stosowanych w ochronie zdrowia,

6) wsparcia merytorycznego dla jednostek publicznych realizujących politykę w obszarze ochrony zdrowia w zakresie opracowania i aktualizacji długofalowej strategii informatyzacji,

7) monitoringu działań uczestników rynku w celu wykrywania czynów nieuczciwej konkurencji w zakresie produkcji, promocji, sprzedaży i dostawy oprogramowania dla placówek medycznych,

8) działalności edukacyjnej i promocyjnej w zakresie wykorzystywania rozwiązań informatycznych przez placówki medyczne do celów usprawnienia ich działalności, polepszenia konkurencyjności i podniesienia jakości obsługi pacjentów,

9) prezentowania i opiniowania rozwiązań prawnych dotyczących korzystania z rozwiązań informatyki medycznej w celu ochrony interesów zawodowych producentów oprogramowania rynku medycznego,

10) reprezentowania twórców oprogramowania rynku medycznego w kraju i za granicą, przyczyniania się do pełnej integracji Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z rozwiązaniami informatycznymi w ochronie zdrowia,

11) promowania współdziałania z samorządem terytorialnym, ośrodkami akademickimi oraz sektorem publicznej i prywatnej służby zdrowia w zakresie lobbyingu na rzecz wspólnych celów w odniesieniu do rozwiązań informatycznych dla rynku medycznego,

12) zbierania informacji za granicą o rozwiązaniach prawnych, technologicznych i organizacyjnych w zakresie rozwiązań informatycznych dla rynku medycznego oraz wymiany doświadczeń z zagranicznymi organizacjami i instytucjami o celach działania i profilu podobnych do Stowarzyszenia.

§ 3

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez:

1) współdziałanie z producentami oprogramowania medycznego,

2) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, konferencyjnej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,

3) współdziałanie z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi oraz instytucjami gospodarczymi i naukowymi,

4) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,

5) występowanie do właściwych jednostek administracji państwowej i samorządowej z inicjatywą dotyczącą regulacji prawnych, finansowych i innych mających związek z działalnością Stowarzyszenia.