Cele

Cele Stowarzyszenia określone zostały w § 2 ust. 1 Statutu, w którym czytamy, że Stowarzyszenie mając na względzie interes społeczny podejmuje działania na rzecz realizacji następujących 12 celów w obszarze ochrony zdrowia:

1) tworzenia warunków prawnych i organizacyjnych na rzecz wolnej i uczciwej konkurencji na rynku oprogramowania medycznego w Polsce,

2) doprowadzenia do równości w dostępie do informacji niezbędnych dla producentów oprogramowania rynku medycznego dla poprawnego konstruowania rozwiązań współdziałających z systemami informatycznymi jednostek i instytucji funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek i instytucji publicznych, w tym organów władzy publicznej, administracji centralnej, samorządu terytorialnego i zawodowego oraz dysponentów publicznych środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia,

3) udostępniania dokumentacji systemów informatycznych działających w jednostkach realizujących zadania publiczne w ochronie zdrowia,

4) wykorzystania otwartych standardów, architektur i technologii umożliwiających konserwację, modernizację i utrzymywanie systemów informatycznych dla jednostek realizujących zadania publiczne w ochronie zdrowia przez większą liczbę podmiotów niż ich wykonawcy,

5) tworzenia i promocji standardów transmisji, składowania, prezentacji, analizy, udostępniania i ochrony danych w systemach informatycznych stosowanych w ochronie zdrowia,

6) wsparcia merytorycznego dla jednostek publicznych realizujących politykę w obszarze ochrony zdrowia w zakresie opracowania i aktualizacji długofalowej strategii informatyzacji,

7) monitoringu działań uczestników rynku w celu wykrywania czynów nieuczciwej konkurencji w zakresie produkcji, promocji, sprzedaży i dostawy oprogramowania dla placówek medycznych,

8) działalności edukacyjnej i promocyjnej w zakresie wykorzystywania rozwiązań informatycznych przez placówki medyczne do celów usprawnienia ich działalności, polepszenia konkurencyjności i podniesienia jakości obsługi pacjentów,

9) prezentowania i opiniowania rozwiązań prawnych dotyczących korzystania z rozwiązań informatyki medycznej w celu ochrony interesów zawodowych producentów oprogramowania rynku medycznego,

10) reprezentowania twórców oprogramowania rynku medycznego w kraju i za granicą, przyczyniania się do pełnej integracji Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z rozwiązaniami informatycznymi w ochronie zdrowia,

11) promowania współdziałania z samorządem terytorialnym, ośrodkami akademickimi oraz sektorem publicznej i prywatnej służby zdrowia w zakresie lobbyingu na rzecz wspólnych celów w odniesieniu do rozwiązań informatycznych dla rynku medycznego,

12) zbierania informacji za granicą o rozwiązaniach prawnych, technologicznych i organizacyjnych w zakresie rozwiązań informatycznych dla rynku medycznego oraz wymiany doświadczeń z zagranicznymi organizacjami i instytucjami o celach działania i profilu podobnych do Stowarzyszenia.