Charakter i zakres działalności

§ 1

Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie STORM, nazywane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie ma siedzibę w Warszawie i prowadzi działalność na całym obszarze Polski.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o polskie przepisy prawa regulujące działalność stowarzyszeń oraz realizuje cele statutowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą dobro-wolnych członków. Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na pracy społecznej członków, jednakże dopuszcza się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

5. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji zainteresowanych rozwojem i promowaniem oprogramowania medycznego.

6. Stowarzyszenie używa znaku, godła, pieczęci i odznak organizacyjnych według wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek ochrony jego symboli przed nadużywaniem lub używaniem przez osoby nieuprawnione.

7. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

8. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

9. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i ma charakter organizacji non-profit.