Członkowie

Statut STORM wyróżnia 3 główne rodzaje członkostwa ( vide §§4-7 Statutu):
1) członkowie zwyczajni, w tym członkowie założyciele,
2) członkowie wspierający,
3) członkowie honorowi.

Członkiem zwyczajnym może być tylko osoba fizyczna, która została przyjęta  do STORM zgodnie z zasadami i procedurą zawartą w Statucie i Regulaminach. Członek zwyczajny ma pełnię praw wynikających ze Statutu, w tym głos stanowiący na Walnym Zgromadzeniu oraz bierne i czynne prawo wybierania władz. Członkowie założyciele, o których mowa w §5 ust. 1 pkt. a) Statutu, to szczególna kategoria członków zwyczajnych. Różnią się od pozostałych faktem, że do Stowarzyszenia zostali przyjęci nie na mocy decyzji władz STORM, lecz  z faktu udziału w zebraniu założycielskim.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna. Statut dopuszcza nadanie statusu członka wspierającego jedynie osobie prawnej, która jest (§4 ust. 5 pkt. c) firmą-producentem oprogramowania informatycznego dla rynku medycznego, a jednocześnie (§4 ust. 5 pkt. b) nie pozostaje w sytuacji konfliktu interesów w stosunku do celów statutowych STORM. Zasady i procedurę przyjmowania tych członków do STORM określa Statut i Regulaminy. Członek wspierający nie ma pełni praw wynikajacych ze Statutu, przede wszystki nie posiada:
1) głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu,  tylko głos opiniodawczy;
2) biernego i czynnego prawa wyborczego.
STORM nie jest zatem reprezentantem firm IT z rynku medycznego.

Członkiem honorowym, zgodnie z §4 ust. 7 Statutu, może zostać jedynie osoba fizyczna, której Walne Zgromadzenie przyznało tę godność ze względu na szczególne zasługi wobec Stowarzyszenia lub spraw i celów, dla których zostało powołane. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. Ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, lecz nie musi opłacać wpisowego i składek członkowskich.