Jak zostać Członkiem Wspierającym

Zgodnie z §4 ust. 4 i 5 Statutu członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która nie spełnia wszystkich warunków stawianych członkom zwyczajnym, popiera jednak działalność Stowarzyszenia i wspiera je w dowolnych z wymienionych poniżej sposobów:
a) zapewnia środki finansowe na realizację celów Stowarzyszenia,
b) udziela Stowarzyszeniu konsultacji merytorycznych lub prawnych,
c) promuje Stowarzyszenie w mediach, prasie i ogólnie rozumianej przestrzeni publicznej.
Osoba prawna by zostać członkiem wspierającym stowarzyszenia musi spłeniać następujace warunki dodatkowe:
a) zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i realizacją jego celów,
b) nie może pozostawać w sytuacji konfliktu interesów w odniesieniu do celów statutowych Stowarzyszenia,
c) być producentem oprogramowania informatycznego dla rynku medycznego, tzn. oprogramowanie tej osoby prawnej jest oferowane jednostkom opieki zdrowotnej i/lub działa w takich jednostkach,
d) zadeklarować na rzecz Stowarzyszenia pomocy finansowej lub rzeczowej.

Zasady przyjęcia w poczet członków zwyczajnych  Stowarzyszenia określa §5 pkt. d) Statutu. W poczet członków zwyczajnych STORM przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej. Jego decyzja jest ostateczna.

Procedura przyjęcia/odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stworzyszenia przedstawia się następująco:
1. Kandydat pobiera formularz jednej z deklaracji  przyjęcia w poczet członków wspierających:
a) albo osoby fizycznej,
b) albo osoby prawnej (firmy IT)
ze strony internetowej www.storm.org.pl – zakładka: Dołącz do nas/Deklaracje.
2. Następnie wypełnia deklarację członkowską w zakresie:
a) danych osobowych albo firmowych, w tym adresu e-mail do dalszej korespondecji,
b) oświadczeń woli.
3. Osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej przesyła jednocześnie wypełnioną deklarację:
a) oryginał – listem zwykłym na adres Stowarzyszenia:  02-034 Warszawa, ul. Wawelska 5, można dodać w nawiasie dopisek: Budynek CMS lub Budynek Centrum Medycyny Sportowej,
b) scan – na adres e-mail: skarbnik@storm.org.pl.
4. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych albo odrzucenia kandydatury najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia, za którą przyjmuje wcześniejszą datę z wymienionych w pkt. 4. Statut nie przewiduje odwołania od tej decyzji.