Jak zostać Członkiem Zwyczajnym

Zgodnie z §4 ust. 3 członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
a) spełnia wymogi określone w ustawie prawo o stowarzyszeniach i chce dążyć do celów, jakie stawia sobie Stowarzyszenie,
b) wspiera działalność Stowarzyszenia lojalną, uczciwą i honorową postawą, bierze czynny udział w działaniach Stowarzyszenia,
c) została przyjęta w poczet członków zwyczajnych zgodnie regulacjami Stowarzyszenia,
d) opłaci wpisowe,
e) opłaca składki.

Zasady przyjęcia w poczet członków zwyczajnych  Stowarzyszenia określa §5 ust. 1 pkt. b) Statutu. W poczet członków zwyczajnych STORM przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej. W przypadku odmowy kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, którego decyzja jest ostateczna.

Procedura przyjęcia/odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stworzyszenia przedstawia się następująco:
1. Kandydat pobiera formularz deklaracji ze strony internetowej www.storm.org.pl – zakładka: Dołącz do nas/Deklaracje.
2. Następnie wypełnia deklarację członkowską w zakresie:
a) danych osobowych, w tym adresu e-mail do dalszej korespondecji,
b) oświadczeń woli.
3. Na tak wypełnionym formularzu kandydat musi uzyskać rekomendację 2 członków zwyczajnych STORM (wpis odręczny). Rekomendacja jest warunkiem koniecznym przyjęcia deklaracji.
4. Kandydat przesyła jednocześnie wypełnioną deklarację:
a) oryginał – listem zwykłym na adres Stowarzyszenia:  02-034 Warszawa, ul. Wawelska 5, można dodać w nawiasie dopisek: Budynek CMS lub Budynek Centrum Medycyny Sportowej,
b) scan – na adres e-mail: skarbnik@storm.org.pl.
5. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych albo odrzucenia kandydatury najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia, za którą przyjmuje wcześniejszą datę z wymienionych w pkt. 4.
6. W przypadku pozytywnej decyzji Skarbnik w imieniu Zarządu przesyła scan uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych na adres e-mail podany w deklaracji. Uchwała zawiera warunek, że wchodzi w życie po wpłaceniu wpisowego (200,00 zł) w ciągu 14 dni od otrzymania scanu uchwały. Wynika on z postanowienia §4 ust. 3 pkt. d) Statutu, który mówi, że członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która opłaci wpisowe. Jeżeli wpisowe nie zostanie opłacone w zakreślonym terminie uchwała traci moc, o czym Skarbnik w imieniu Zarządu zawiadamia e-mail zainteresowanego. Jeżeli wpisowe zostanie opłacone – Skarbnik w imieniu Zarządu zawiadamia e-mail zainteresowanego wraz z informacjami zasadach dostępu do serwisu wewnętrznego STORM, możliwości wydrukowania wizytowek STORM, zasadach opłacania składek i innych sprawach organizacyjnych.
7. W przypadku negatywnej decyzji Skarbnik w imieniu Zarządu przesyła uchwałę, oryginał – listem poleconym na adres, a jej scan na adres e-mail podany w deklaracji, o odrzuceniu kandydatury zawierającą uzasadnienie. W takim przypadku zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia listem poleconym złożyć na ręce Zarządu pisemne odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie musi zostać przesłane listem poelconym na adres STORM, a jego scan e-mail na adres: skarbnik@storm.org.pl. Odwołanie musi zawierać  uzasadnienie. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Jego stanowiska jest w tej sprawie ostateczne.