Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 13

Majątek Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie własnym staraniem zapewni fundusze przeznaczane na cele statutowe.

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a) wpisowe oraz składki członkowskie członków zwyczajnych,

b) dotacje, datki, darowizny i spadki.

3. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zgromadzenie.

4. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd z zastrzeżeniem zapisów Statutu.

§ 14

Dobrowolne Rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Dobrowolne rozwiązanie Stowarzyszenia może zostać uchwalone jedynie przez Walne Zgromadzenie, większością dwóch trzecich oddanych ważnych głosów przy minimum połowie obecnych członków.

2. W sytuacji dobrowolnego rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie winno podjąć uchwałę o likwidacji spraw majątkowych  o ile Stowarzyszenie majątek posiada.

a) W szczególności winno ono powołać likwidatora i podjąć uchwałę, komu tenże winien przekazać majątek pozostały po pokryciu pasywów.

b) O ile jest to możliwe i dozwolone, majątek ten winien przypaść organizacji nastawionej na realizację tych samych lub podobnych celów, co rozwiązane Stowarzyszenie, dobru ogólnemu lub pomocy społecznej.

§ 15

Postanowienia ogólne

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).