Organy Stowarzyszenia

§ 8

Organy Stowarzyszenia

1. Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna,

d) oraz Sąd Koleżeński.

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata. Dopuszczalny jest ponowny wybór. W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków tych gremiów w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 9

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Kompetencje Walnego Zebrania obejmują prawo:

a) uchwalania Statutu i jego zmian,

b) uchwalania programu działania Stowarzyszenia,

c) wyboru Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia, z powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu i Skarbnika,

d) rozpatrywania sprawozdań z działalności pozostałych organów Stowarzyszenia,

e) udzielania absolutorium Zarządowi,

f) odwoływania Zarządu Stowarzyszenia lub jego poszczególnych członków przed upływem kadencji z powodu nie realizowania celów Stowarzyszenia lub nie brania udziału w pracach Zarządu Stowarzyszenia,

g) zatwierdzania regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

h) określanie wysokości opłaty wpisowej oraz składek członkowskich dla członków zwyczajnych,

i) podejmowania uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem do wyłącznej kompetencji innych organów,

j) podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

k) zatwierdzanie budżetu i bilansu Stowarzyszenia,

l) rozstrzygania spornych spraw członkowskich oraz odwołań od wyroków Sądu Koleżeńskiego,

m) podejmowanie, kwalifikowaną większością 3/4 głosów obecnych, uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

n) przyznawanie i odbieranie honorowego członkostwa na wniosek Zarządu

o) orzekanie w sprawie odwołania od decyzji o wykluczeniu z szeregów członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w następujących trybach:

a) zwyczajnym,

b) nadzwyczajnym.

3. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 14 dni przed terminem obrad.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz na rok do 30 czerwca przez Zarząd Stowarzyszenia i jest „Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia” zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach z 2002 r.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

a) z inicjatywy Zarządu,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.

6. Zarówno na zwyczajne, jak i na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie należy zwoływać wszystkich członków Stowarzyszenia pisemnie (licząc od daty stempla pocztowego nadania zaproszenia), faksem lub pocztą elektroniczną (na numer faksu lub adres elektroniczny podany przez członka do wiadomości Zarządu) co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie musi zawierać planowany porządek obrad. Za zwołanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu przewidują inaczej. Zwykła większość jest to większość liczona z pominięciem głosów wstrzymujących się.

8. Walne Zgromadzenie jest ważne przy obecności minimum jednej trzeciej członków.

9. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

10. Tajne głosowanie zarządza się:

a) w sprawach osobowych,

b) na żądanie połowy z obecnych członków Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu.

11. Wnioski dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy składać do Zarządu Stowarzyszenia na piśmie z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem ustalonego terminu Walnego Zgromadzenia.

12. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Prawo udziału w głosowaniu mają jedynie członkowie honorowi i członkowie zwyczajni, którzy opłacili wpisowe i składki członkowskie. Każdy członek posiada jeden głos.

13. Każdy członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zrezygnować z uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia w dowolnym czasie, pod warunkiem złożenia rezygnacji na piśmie z trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 10

Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia członków.

2. Zarząd składa się z od trzech do pięciu członków Stowarzyszenia i powoływany jest na okres dwóch lat. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i członkowie Zarządu.

3. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

7. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

8. Zarząd Stowarzyszenia jest uprawniony do:

a) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia,

b) uchwalania okresowych planów działalności,

c) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu,

d) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej i innych,

e) podejmowania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

f) przyjmowania i zwalniania pracowników Stowarzyszenia,

g) ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,

h) inicjowania prac zmierzających do opracowania i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie regulaminów określonych w Statucie Stowarzyszenia.

9. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, przy czym jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes.

10. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

11. Do realizacji swych zadań Zarząd powołuje Biuro Stowarzyszenia.

12. Zarząd może, po zapewnieniu odpowiednich środków w budżecie Stowarzyszenia zatrudnić pracowników pomocniczo-administracyjnych. Zarząd określa zakres odpowiedzialności i obowiązków tych pracowników, oraz sprawuje bieżący nadzór nad ich działalnością. Za działalność pracowników pomocniczo-administracyjnych odpowiedzialność przed Walnym Zebra-niem ponosi Zarząd.

§ 11

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Powoływana jest na okres dwóch lat. W jej skład wchodzi trzech członków Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w żadnym innym organie Stowarzyszenia (za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia), którego działalność jest przedmiotem kontroli.

3. Komisja kontroluje finanse Stowarzyszenia i ma prawo do przedstawienia Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia oraz jego finansów.

4. Członkowie Komisji mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z prawem głosu doradczego. Zobowiązani są w takiej sytuacji do skutecznego powiadomienia Zarządu o chęci uczestnictwa w jego pracach, by Zarząd mógł ich poinformować o planowanych spotkaniach.

5. Nie rzadziej niż raz w roku, przed Walnym Zgromadzeniem, Komisja Rewizyjna ocenia pracę Zarządu Stowarzyszenia, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania. W szczególności Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wniosek o absolutorium dla Zarządu, bądź wniosek o odwołanie go przed upływem kadencji w przypadku, gdy wyniki kontroli wykażą, że działalność Zarządu była niegospodarna, nie realizowano celów Stowarzyszenia, lub prowadzono działalność na jego szkodę.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej uważa się za ważne, o ile zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej pracują społecznie.

§ 12

Sąd Koleżeński

1. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy dyscyplinarne dotyczące członków Stowarzyszenia, jeżeli swoim postępowaniem naruszają oni postanowienia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia albo działają na szkodę Stowarzyszenia lub w sposób sprzeczny z normami środowiskowymi i zasadami etyki zawodowej.

2. Sąd Koleżeński jest organem rozjemczym w rozumieniu ustawy o stowarzyszeniach z 2002 r., jednakże jest uprawniony do orzekania winy członków Stowarzyszenia.

3. Sąd Koleżeński składa się z trzech zwyczajnych członków Stowarzyszenia i jest powoływany każdorazowo do każdej sprawy.

4. Tryb powoływania składu sędziowskiego:

a) Wszczęcie postępowania przed Sądem następuje na pisemny i umotywowany wniosek własny Zarządu lub członka Stowarzyszenia skierowany do Zarządu.

b) Strona sporu lub Zarząd wyznacza pisemnie jednego z członków Stowarzyszenia na sędziego Sądu. Na wezwanie pisemne wezwanie Zarządu drugi uczestnik sporu wyznacza ze swojej strony członka Sądu Kole-żeńskiego.

c) Po powiadomieniu przez Zarząd w ciągu siedmiu dni, wyznaczeni członkowie Sądu wybierają w ciągu dalszych 14 dni trzeciego zwyczajnego członka Stowarzyszenia na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

d) W razie równej liczby głosów, wybór z grona zaproponowanych osób następuje drogą losowania. Członkowie Sądu nie mogą należeć do żadnego organu Stowarzyszenia (z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia), którego działalność jest przedmiotem sporu.

e) Sąd Koleżeński po wysłuchaniu obu stron sporu rozstrzyga w obecności wszystkich swoich członków zwykłą większością głosów. Decyzje podejmuje on w najlepszej wierze i w zgodzie ze swym sumieniem.

f) Członkowie, którzy utrudniają utworzenie Sądu Koleżeńskiego w przypadku zaistnienia sporu wynikłego z działalności Stowarzyszenia lub nie uznają decyzji tego Sądu, mogą zostać wykluczeni przez Zarząd ze Stowarzyszenia.

5. Karami orzekanymi przez Sąd Koleżeński są:

a) kara nagany,

b) kara pieniężna w wysokości nie przekraczającej
10-krotnej aktualnie obowiązującej składki płaconej przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia,

c) zakaz pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia przez okres do 3 lat,

d) zawieszenie w prawach członka na czas do jednego roku.

6. Członkowie, wobec których zapadł wyrok Sądu Koleżeńskiego, uprawnieni są w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia treści wyroku złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia, w tym wyroki uniewinniające, jak też wyroki orzekające karę nagany lub karę pieniężną, jest ostateczne.

7. Sąd Koleżeński upoważniony jest także do wystąpienia do Zarządu z wnioskiem o podjęcie uchwały o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.