Pakiet dot. e-zdrowia przedmiotem obrad Sejmowej Komisji Zdrowia 16 lipca 2019r

16 lipca 2019 Sejmowa Komisja Zdrowia po raz pierwszy zapoznała się z proponowanym przez Rząd  zmianami dot. e-zdrowia (sejmowy druk nr 3620). Propozycje zmian dot. kilku ustaw referował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Miały one różny charakter i wagę, ale generalnie miały charakter jednostkowy, nie systemowy. Propozycje zmian generalnie zaakceptowano, jak to zwykle bywa na zazwyczaj fasadowych posiedzeniach komisji sejmowych. Pamiętajmy też o przedwyborczym kontekście prac rządowych i sejmowych.

W obradach komisji uczestniczyła reprezentacja STORM w osobach Prezes Henryki Koperniak i Członka Rady Ekspertów Marka Ujejskiego. Nasza delegacja zgłosiła wniosek dot. obowiązku tworzenia środowisk testowych i integracyjnych dla producentów realizujących zadania publiczne oraz zgłosiła, wobec dużej krytyki ze strony PPOZ i innych zgromadzonych, wniosek dotyczący usprawnienia przepływu i dystrybucji informacji dot. IKP. Prezes STORM zaproponowała wykorzystanie zasobów Stowarzyszeń „Kół Gospodyń Wiejskich” zorganizowanych przez ARiMR. Koła mają środki i sprzęt, są rozmieszczone we wsiach i powiatach, mogą zając się (po przeszkoleniu) zadaniami,  które mogą być uciążliwe dla lekarzy. Brak upowszechnienia IKP zagraża wdrożeniu e-Recepty i e-Skierowania nie mówiąc o EDM. Wniosek Henryki Koperniak spotkał się z uznaniem wiceministra  Janusza Cieszyńskiego i innych zgromadzonych. Ciekawe jaki będzie dalszy los tego wniosku?

Zakres dyskusji na posiedzeniu Komisji  warto zderzyć z problematyką z zakresu e-zdrowia widzianą przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, który zwrócił się do wszystkich ugrupowań politycznych startujących w tegorocznych wyborach z 14 pytaniami dot. tej problematyki. Oto one:

 1. Czy w Polsce powinna istnieć publiczna ochrona zdrowia czy wyłącznie prywatna, finansowana ze środków prywatnych i/lub z dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych ?
 2. Czy możliwa i czy konieczna jest likwidacja kolejek do leczenia w publicznej ochronie zdrowia? Nie chodzi tutaj o kolejki „techniczne”, które mogą występować w najbardziej nawet sprawnych organizacjach, ale o kolejki „systemowe”, które są stałym elementem systemu i stanowią istotne utrudnienie w dostępie do odpowiednich świadczeń medycznych, skutkujących niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia chorych (tak, jak to jest obecnie w Polsce).
 3. Czy dopuszczalne jest administracyjne limitowanie liczby świadczeń refundowanych , które mogą wykonać poszczególne szpitale czy przychodnie?
 4. Co należy zrobić aby zlikwidować „systemowe” kolejki do świadczeń w publicznej ochronie zdrowia?
 5. Jaka powinna być wysokość nakładów (ze środków publicznych) na publiczną ochronę zdrowia ?
 6. Jaki powinien być system finansowania: powszechna składka , finansowanie z budżetu państwa, indywidualne obowiązkowe konta zdrowotne, inne – jakie ?
 7. Kto – jaka instytucja czy instytucje – powinny być płatnikami za świadczenia publicznej ochrony zdrowia: urząd państwowy, instytucja powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego niezależna od władz publicznych, kilka konkurujących ze sobą instytucji (firm) ubezpieczenia zdrowotnego, w tym prywatne ?
 8. Czy publiczna ochrona zdrowia powinna obejmować wszystkie świadczenia zdrowotne, czy powinny być świadczenia wyłączone z koszyka świadczeń refundowanych?
 9. W jaki sposób zlikwidować (ograniczyć) nadużywanie refundowanych świadczeń zdrowotnych (korzystanie ze świadczeń bez merytorycznie uzasadnionej potrzeby) przez pacjentów?
 10. Czy powinno być tzw. współpłacenie za niektóre świadczenia refundowane ze środków publicznych? Jakich świadczeń powinno to dotyczyć ?
 11. Jak powinny być finansowane szpitale i przychodnie – czy za wykonane świadczenia czy ryczałtowo (budżetowo) – określono kwotą na rok w zależności od liczby osób objętych opieką, a może w inny sposób – jaki? Czy wszystkie placówki tak samo, czy różne różnie (np. inaczej szpitale powiatowe, inaczej kliniki )
 12. Czy pacjent powinien mieć prawo wyboru szpitala i przychodni (lekarza), czy – przeciwnie – powinna być rejonizacja leczenia ?
 13. Czy świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych powinny być udzielane wyłącznie przez placówki, których właścicielem są władze publiczne czy też przez placówki (zakłady) prywatne i jeżeli tak, to czy warunki finansowania obu sektorów powinny być takie same ?
 14. Jaki powinien być system (sposób) wynagradzania personelu medycznego ? (np. rynkowy: wynagrodzenie zależy od sytuacji finansowej placówki, a może z gwarantowanymi ustawowo minimalnymi wynagrodzeniami dla poszczególnych zawodów – jaka wtedy powinna być wartość tych wynagrodzeń- albo ze ściśle określonymi widełkami płac: płace minimalne i maksymalne dla każdego zawodu a może inny system – jaki? )

I w tym wszystkim powinna się odnaleźć informatyka!

(sc)