Porozumienie STORM z Naczelną Izbą Aptekarską

Podczas spotkaniu przedstawicieli STORM z Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w lutym 2019 roku obie strony wyraziły zainteresowanie sformalizowaniem naszej współpracy. Stosowny dokument – Porozumienie o współpracy pomiędzy STORM a Naczelną Izbą Aptekarską – zostało podpisane w dniu 4 czerwca 2019 roku. Przewiduje ono współdziałanie naszych organizacji w 3 głównych obszarach dot. jak najlepszego funkcjonowania publicznej i prywatnej ochrony zdrowia:

  • we współpracy z jednostkami administracji centralnej, samorządu terytorialnego, ośrodkami akademickimi i innymi podmiotami aktywnymi na rynku medycznym w Polsce,
  • tworzenia i przestrzegania warunków prawnych i organizacyjnych na rzecz wolnej i uczciwej konkurencji na rynku medycznym w Polsce,
  • wdrażania i stosowania technologii informatycznych w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia w Polsce.