Prezentacja założeń do projektu NFZ w ramach POPC

Dnia 4 lutego w siedzibie Centrali NFZ w Warszawie odbyła się prezentacja założeń Projektu „System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia”, przygotowanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; działanie:  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. Z ramienia STORM w spotkaniu uczestniczył Rafał Dunal (Vice Prezes Zarządu).

Nasze Stowarzyszenie podczas dyskusji jaka miała miejsce po prezentacji założeń projektu, podnosiło w pytaniach dwie kwestie:

  1. Czy NFZ planuje zakup licencji istniejących na rynku narzędzi analityczno-statystycznych, systemów klasy BI lub innych elementów wchodzących w skład koncepcji? Czy też zakłada zamówienie wykonania dla NFZ  dedykowanego systemu zgodnego z założeniami projektu i przekazania na rzeczy NFZ pełnych praw do jego modyfikacji wraz z kodami źródłowymi?
  2. Czy przeprowadzono analizę kosztów utrzymania stworzonego systemu okresie trwałości projektu oraz po jego zakończeniu? W zależności od wyboru scenariusza opisanego w punkcie 1. koszty te będą inne i miały inną strukturę.

Podczas spotkanie, ze strony NFZ nie padły jednoznaczne odpowiedzi na postawione przez naszego przedstawiciela pytania. Liczymy jednak, że zasygnalizowane przez STORM obszary, zostaną właściwie zaadresowane zarówno na etapie formułowania treści wniosku na dofinansowanie projektu jak również, w przypadku jego uzyskania, w momencie definiowana istotnych warunków zamówienia.

Protokół ze spotkania wraz z przedstawioną prezentacją dostępne są na stronie NFZ pod adresem:

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/komunikaty-prezesa-nfz/protokol-z-prezentacji-publicznej-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa,4782.html