Program działania Zarządu IV kadencji

25.06.2014 r.podczas Walnego Zebrana członków Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego STORM ustalono kierunki działania Zarządu. 

Zgodnie z Uchwałą do podstawowych kierunków działania Zarządu należą:

  1. współpraca z CSIOZ w zakresie aktualnie prowadzonych projektów,
  2. współpraca z różnymi podmiotami, w szczególności z MZ i NFZ, w zakresie wymiany danych,
  3. współudział w opracowywaniu i propagowaniu standardów, certyfikacji i homologacji,
  4. konsultowanie projektów ustaw i rozporządzeń,
  5. monitorowanie racjonalizacji i sensowności rozwiązań informatycznych, narzucanych przez instytucje publiczne,
  6. prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej,
  7. umocnienie statusu organizacji opiniotwórczej, opiniującej projekty aktów prawnych dotyczących systemu informacyjnego opieki zdrowotnej przygotowywanych przez Sejm, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub inne uprawnione podmioty.

Jako kierunki uzupełniające przyjęto:

  1. przygotowanie misji stowarzyszenia w formie jednego hasła,
  2.  opracowanie logo stowarzyszenia, szaty graficznej i certyfikatu przynależności do STORM,

Raz jeszcze życzymy członkom Zarządu IV kadencji owocnych działań.