Projekt P1 – artykuł ze strony MZ

Niestety obawy naszego środowiska dotyczące projektu P1 spełniają się. Poniżej informacja ze strony Ministerstwa Zdrowia.

(źródło http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-p1-nowe-otwarcie)

Kierownictwo resortu zdrowia przeanalizowało stan realizacji projektu P1 oraz oceniło możliwość jego skutecznego dokończenia w obecnej formule realizacyjnej. Od czasu podpisania pierwszych umów z wykonawcami systemu, co miało miejsce ok. 4 lata temu, i pomimo tego, że osiągnięto już ostateczne terminy wdrożenia funkcjonalności Platformy P1, nadal nie udostępniono żadnych usług dla pacjentów. Ponadto przy obecnym stanie Projektu P1 nie ma realnej szansy na to, aby skutecznie dokończyć projekt do końca 2015 r. i wdrożyć przygotowywane produkty. Dlatego podjęliśmy kierunkową decyzję o tym, że CSIOZ zakończy współpracę z obecnymi wykonawcami w celu umożliwienia realizacji tego bardzo potrzebnego projektu w nowej formule.

Chronologia głównych zdarzeń w projekcie P1:

 1. Luty 2011 r. – ogłoszenie przez CSIOZ przetargów na 4 strumienie realizacyjne projektu P1 (S1: integracja, S2: rozwiązania portalowe, S3: produkty związane z gromadzeniem danych, S4: hurtownia danych wraz z data mining);
 2. Czerwiec 2012 r. – podpisanie przez CSIOZ umów na realizację strumieni S2, S3 i S4;
 3. Lipiec 2013 r. podpisanie przez CSIOZ umowy na realizację strumienia S1;
 4. Grudzień 2014 r. – odstąpienie przez CSIOZ od umowy z dotychczasowym realizatorem strumienia S1 w związku z opóźnieniami w realizacji prac;
 5. Luty 2015 r. – podpisanie przez CSIOZ umowy z nowym wykonawcą strumienia S1, zgodnie z którą system P1 miał zostać uruchomiony w pełnym zakresie do końca listopada 2015 r.;
 6. Sierpień – wrzesień 2015 r. – zdiagnozowanie przez MZ i CSIOZ krytycznej sytuacji w projekcie P1;
 7. Druga połowa listopada 2015 r.:
  • stwierdzenie przez MZ i CSIOZ braku realnej możliwości udostępnienia funkcjonalności projektu P1 do końca roku 2015;
  • kontrola prowadzona przez MZ w CSIOZ potwierdza brak wdrożenia jakiejkolwiek funkcjonalności finalnej;
  • decyzja o zmianie podejścia do realizacji projektu P1;
 8. 30 listopada 2015 r. – podjęcie przez CSIOZ kroków formalnych w celu zmiany obecnego stanu rzeczy.

Zgodnie z zawartymi umowami terminy odbiorów głównych funkcjonalności projektu P1 prezentowały się następująco:

 1. Platforma Publikacyjna Ministra Zdrowia – lipiec 2015 r.,
 2. Internetowe Konto Pacjenta zasilane zdarzeniami medycznymi – sierpień 2015 r.,
 3. Elektroniczna recepta – wrzesień 2015 r.,
 4. Elektroniczne skierowania, zlecenia, zwolnienia i hurtownia danych – listopad 2015 r.

Do tej pory na realizację projektu P1 wydatkowano łącznie ok. 493 mln zł, z czego ok. 402 mln zł pochodzi ze środków UE. Do końca 2015 roku planowane jest wydatkowanie ok. 12 mln zł na końcowe odbiory prac, z czego ok. 10 mln zł ze środków UE.

Ministerstwo Zdrowia po roboczych uzgodnieniach z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Rozwoju podjęło decyzję o realizacji projektu P1 w przyrostowym modelu cyklu wytwórczego. Według nowego podejścia kolejny przyrost funkcjonalny będzie realizowany tylko wtedy, kiedy zostanie wdrożony poprzedni przyrost, a realizacja następnego będzie nadal uzasadniona. Planujemy również wykorzystanie tych spośród odebranych do końca 2015 r. komponentów projektu P1, które zostaną uznane za przydatne w realizacji nowego podejścia.

Planujemy realizację następujących przyrostów funkcjonalnych projektu P1:

Przyrost 1. 2016-2017: uzyskanie funkcjonalności elektronicznej recepty wraz z  niezbędnymi elementami internetowego konta pacjenta zasilanego zdarzeniami medycznymi oraz analityki data mining;

Przyrost 2. 2018: uzyskanie funkcjonalności elektronicznego skierowania;

Przyrost 3. 2019: uzyskanie funkcjonalności elektronicznego zlecenia i elektronicznego zwolnienia;

Przyrost 4. 2020: uzyskanie pełnej funkcjonalności hurtowni danych oraz analiz typu data mining.

Równolegle współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Cyfryzacji w obszarze rozliczenia współfinansowania uzyskanego z UE do końca roku 2015 oraz uszczegółowienia formuły dalszej realizacji projektu. Podjęte zostały działania mające na celu uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej dla zmian wprowadzonych w projekcie. Istnieje bowiem ryzyko, że wysokość środków uzyskanych z UE będzie skorygowana.

W 2016 r. planujemy rozpisanie przez CSIOZ przetargu na dokończenie budowy i udostępnienie dla użytkowników pierwszego z planowanych przyrostów funkcjonalnych projektu P1. Liczymy na dobrą współpracę z branżą IT i pozostałymi stronami zaangażowanymi w realizację nowego otwarcia projektu P1.