Spotkanie STORM z Dyrekcją Departamentu IT NFZ

20 listopada 2014 roku w godzinach 11.00-14.30 w sali konferencyjnej w siedzibie Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego STORM (Warszawa, ul. Wawelska 5) odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia z Dyrekcją Departamentu Informatyki Centrali NFZ.

Celem spotkania było przedstawienie stanu aktualnych prac IT NFZ nad projektami informatycznymi, ze szczególnym uwzględnienie pakietu onkologicznego i obsługi kolejek pacjentów oraz dyskusja nad przestawionymi rozwiązaniami. Wśród uczestników byli członkowie STORM, pracownicy NFZ oraz przedstawiciel Porozumienia Zielonogórskiego.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Grzegorz Siwiec witając zaproszonych gości, a szczególnie:

  • Pana Andrzeja Struga, Dyrektora Departamentu Informatyki Centrali NFZ,
  • Pana Marcina Grabowskiego, Zastępcy Dyrektora tegoż Departamentu.

Prezes Siwiec podkreślił, że tego typu spotkania stały się standardem w wieloletnich już kontaktach NFZ-STORM. Wskazał, że obie strony – tj. NFZ i STORM odnoszą z oczywiste korzyści. Natomiast głównym beneficjentem są tysiące świadczeniodawców, którzy będą mogli sprawniej realizować nowe zadania przy wykorzystaniu posiadanego oprogramowania.

Następnie Dyrektor Marcin Grabowski zaprezentował aktualny stan prac nad pakietem onkologicznym i obsługą kolejek. Przestawioną prezentację – po spotkaniu – otrzymali wszyscy członkowie STORM. W trakcie dyskusji członkowie STORM przedstawili swoje opinie i propozycje ewentualnych zmian.
Po przerwie Dyrektor Andrzej Strug przedstawił stan przygotowań lub realizacji innych projektów IT w Centrali NFZ m.in. e-Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego i Otwarta Platforma Ubezpieczeń Zdrowotnych.

W podsumowaniu podkreślił wagę i korzyści spotkań ze STROM dla IT NFZ. Zadeklarował otwartość na kolejne spotkanie jeszcze w tym roku. Poprosił, by przedstawione w trakcie dyskusji uwagi, opinie i propozycje przesłać e-mail na jego adres. Prezes Zarządu Grzegorz Siwiec pozytywnie odpowiedział na tę prośbę zobowiązując się do zebrania i przekazania uwag, opinii i wniosków.