Sprawy Członkowskie

§ 4

Członkowie, rodzaje członkostwa

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, jednakże do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników lub zlecić wykonywanie pracy na podstawie umów cywilno-prawnych.

2. W Stowarzyszeniu wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:

a) członkowie zwyczajni,

b) członkowie wspierający,

c) członkowie honorowi.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

a) spełnia wymogi określone w ustawie prawo o stowarzyszeniach i chce dążyć do celów, jakie stawia sobie Stowarzyszenie,

b) wspiera działalność Stowarzyszenia lojalną, uczciwą i honorową postawą, bierze czynny udział w działaniach Stowarzyszenia,

c) została przyjęta w poczet członków zwyczajnych zgodnie regulacjami Stowarzyszenia,

d) opłaci wpisowe,

e) opłaca składki.

4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nie spełnia wszystkich warunków stawianych członkom zwyczajnym, popiera jednak działalność Stowarzyszenia i wspiera je w dowolnym z wymienionych poniżej sposobów:

a) zapewnia środki finansowe na realizację celów Stowarzyszenia,

b) udziela Stowarzyszeniu konsultacji merytorycznych lub prawnych,

c) promuje Stowarzyszenie w mediach, prasie i ogólnie rozumianej przestrzeni publicznej.

4a. Przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w ust. 4 należy rozumieć także państwowe osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym w szczególności komisje oraz komitety wchodzące w skład tych podmiotów a spełniające warunki o których mowa w ust. 4 lit. a-c.

5. Podmioty, o których mowa w ust. 4 i ust. 4a, mogą być jedynie członkami wspierającym Stowarzyszenia, przy czym koniecznymi warunkami dodatkowymi są:

a) zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i realizacją jego celów,

b) nie pozostawanie w sytuacji konfliktu interesów w odniesieniu do celów statutowych Stowarzyszenia,

c) bycie producentem oprogramowania informatycznego dla rynku medycznego (tzn. oprogramowania, które jest oferowane jednostkom opieki zdrowotnej i/lub działa w takich jednostkach) lub podmiotem funkcjonującym w ochronie zdrowia, którego działania (usługi) bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wytwarzanie takiego oprogramowania, w szczególności bycie podmiotem świadczącym usługi w zakresie normalizacji lub partnerem producenta takiego oprogramowania,

d) zadeklarowanie na rzecz Stowarzyszenia pomocy finansowej lub rzeczowej.

6. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w ust. 4 i ust. 4a, działają w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny lub inna osoba dysponująca stosownym pełnomocnictwem.

6a. Jeżeli do bycia członkiem Stowarzyszenia konieczne jest uzyskanie zgody na członkostwo w oparciu o odrębne przepisy, w tym także przepisy wewnętrzne wynikające w szczególności ze statutów lub regulaminów wewnętrznych podmiotów ubiegających się o członkostwo w Stowarzyszeniu, podmiot ubiegający się o członkostwo w Stowarzyszeniu jest zobowiązany do uzyskania takiej zgody najpóźniej na 60 dni przed rozpoczęciem procedury przyjęcia do Stowarzyszenia.

7. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, której przyznano tę godność ze względu na szczególne zasługi wobec Stowarzyszenia lub spraw i celów, dla których zostało powołane.

§ 5

Uzyskanie członkostwa

1. Zasady przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia:

a) Wszyscy założyciele stają się członkami zwyczajnymi z mocy prawa z dniem rejestracji Stowarzyszenia pod warunkiem uiszczenia opłaty wpisowej.

b) Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji kandydata zainteresowanego członkostwem, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków lub odrzuceniu jego kandydatury. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

c) Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji członkowskiej, podpisanej przez ubiegającą się o to zainteresowaną osobę.

d) Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 6

Wygaśnięcie lub ustanie członkostwa

1. Członkostwo wygasa w przypadku śmierci członka lub w przypadku osób prawnych oraz spółek osobowych, przez utratę osobowości prawnej.

2. Ustanie członkostwa ma miejsce w przypadku:

a) Dobrowolnego wystąpienia, które jest możliwe w dniu 31 grudnia każdego roku, o ile członek poinformował pisemnie o tym zamiarze Zarząd Stowarzyszenia, zachowując co najmniej dwumiesięczne wyprzedzenie oraz o ile uregulował swoje zobowiązania w stosunku do Stowarzyszenia, w tym opłacił składki członkowskie.

b) Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia członka zwyczajnego, jeżeli pomimo dwukrotnego upomnienia, zwleka on z zapłatą składek dłużej niż 3 miesiące (licząc od dnia nadania na poczcie ostatniego upomnienia). Wykluczenie nie anuluje obowiązku uiszczenia zaległej składki członkowskiej.

c) Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia członka ze Stowarzyszenia w wypadku rażącego naruszenia przez członka praw i obowiązków członkowskich, naruszania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia oraz w wypadku działań sprzecznych z prawem mających negatywny wpływ na Stowarzyszenie.

d) Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia członka wspierającego ze Stowarzyszenia w wypadku działań odbiegających od złożonej przez niego deklaracji członkowskiej.

e) Odebrania honorowego członkostwa orzeczonego przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia zawierającego uzasadnienie.

3. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawie ustania członkostwa członkom przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały na piśmie. Do czasu ostatecznej decyzji Walnego Zgromadzenia członek jest zawieszony w swoich prawach.

4. Osoba, która została pozbawiona członkostwa, traci status członka organu władz statutowych. Zawieszenie osoby w prawach członka Stowarzyszenia jest równoznaczne z zawieszeniem jej statusu członka organu władz statutowych.

§ 7

Prawa i obowiązki członków

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) brać udział w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu,

c) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) opłacić wpisowe,

c) regularnie opłacać składki członkowskie,

d) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i decyzji.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

5. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

6. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

7. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do umieszczania informacji o swoim członkostwie ma wizytówkach, publikacjach handlowych lub informacyjnych oraz własnych stronach internetowych.