Statut

Statut Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM) został przyjęty podczas Zgromadzenia Członków Założycieli, które odbyło 19 grudnia 2007 roku w Warszawie. Wybrany 5-osobowy Zarząd, jednocześnie Komitet Założycielski, przedłożył Statut do rejestracji w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Urząd decyzją z dnia 14 lipca 2008 roku wskazał zmiany w Statucie, których wprowadzenie warunkowało jego zatwierdzenie. Wobec tego Zarząd/Komitet Założycielski zwołał Zgromadzenie Członków Założycieli w dniu 30 września 2008 roku, które wprowadziło konieczne zmiany. Przyjęty Statut wraz z odpowiednim wnioskiem ponownie złożono w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W dniu 20 października 2008 roku STORM został wpisany do KRS – Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000315931. Walne Zgromadzenie Członków STORM obradujące w dniu 20 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę nr 9/2014 w sprawie zmiany Statutu. Znowelizowany Statut wraz z odpowiednim wnioskiem  złożono w w/w Sądzie Rejonowym. Sąd ten  i organ nadzorczy STORM (Prezydent M. St. Warszawy) nie wnieśli zastrzeżeń do przyjętych zmian. Zmiany zostały zarejestrowane w KRS 10 grudnia 2014 roku. Kolejne zmiany Statutu miała miejsce 6 czerwca 2017 roku i 20 listopada 2018 roku.

Statut liczy 15 paragrafów. Charakter i zakres działania STORM przedstawia §1. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji ujęto w §2 i §3. W §§4-7 uregulowano sprawy członkowskie. Kompetencje organów Stowarzyszenia zawarte zostały w §§8-12. Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia opisano w §13 i §14. Statut zamyka §15 Postanowienia ogólne, który stwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach.