Walne Zgromadzenie Członków STORM 02.06.2016 g. 11.oo

Zarządu STORM uprzejmie informuję, że sprawozdawczo-wyborcze zwyczajne

Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane na dzień 2 czerwca 2014 roku (czwartekgodz. 11.00,

w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – Prezes Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków oraz protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie z działalności STORM w 2015 roku – Prezes Zarządu.
 6. Sprawozdanie finansowe STORM za 2015 rok – Skarbnik STORM.
 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2015 rok.
 8. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem/udzieleniem:
 • sprawozdania z działalności STORM w 2015 roku,
 • sprawozdania finansowego STORM za 2015 rok.
 • absolutorium dla członków Zarządu STORM za 2015 rok.
 1. Wybory władz STORM na kadencję 2016-2018:
 • wybór Prezesa Zarządu,
 • wybór Skarbnika STORM – członka Zarządu,
 • wybór pozostałych 3 członków Zarządu,
 • wybór Komisji Rewizyjnej.
 1. Dyskusja i głosowanie nad aktualizacją uchwały programowej Walnego Zgromadzenia Członków STORM.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków STORM.

Jednocześnie uprzejmie informujemy i przypominamy, że zgodnie z §9 Statutu:

 1. Walne Zgromadzenie jest ważne przy obecności minimum jednej trzeciej członków.
 2. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

Prawo udziału w głosowaniu mają jedynie:

 • członkowie honorowi,
 • członkowie zwyczajni, którzy opłacili wpisowe i składki członkowskie.

Zgodnie z §4 ust. 2 Statutu w Stowarzyszeniu wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:

 • członkowie zwyczajni,
 • członkowie wspierający,
 • członkowie honorowi.

Według stanu na dzień 16 maja 2013 roku STORM liczy 42 członków, w tym:

 • 41 z głosem stanowiącym na Walnym Zgromadzeniu Członków (38 zwyczajnych i 3 honorowych),
 • 1 z głosem doradczym (członkowie wspierający -osoby prawne).

Dla ważności obrad konieczna jest zatem obecność co najmniej 1/3 z nich, czyli 14 członków.

Jednocześnie ze względów formalnych i organizacyjnych uprzejmie prosimy o przekazanie do 25 maja 2016 roku informacji o swoim uczestnictwie w obradach Walnego Zgromadzenie Członków STORM.