Walne Zgromadzenie Członków STORM 02.06.2016 g. 11.oo

Zarządu STORM uprzejmie informuję, że sprawozdawczo-wyborcze zwyczajne

Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane na dzień 2 czerwca 2014 roku (czwartekgodz. 11.00,

w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad – Prezes Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków oraz protokolanta.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  5. Sprawozdanie z działalności STORM w 2015 roku – Prezes Zarządu.
  6. Sprawozdanie finansowe STORM za 2015 rok – Skarbnik STORM.
  7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2015 rok.
  8. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem/udzieleniem:
  • sprawozdania z działalności STORM w 2015 roku,
  • sprawozdania finansowego STORM za 2015 rok.
  • absolutorium dla członków Zarządu STORM za 2015 rok.
  1. Wybory władz STORM na kadencję 2016-2018:
  • wybór Prezesa Zarządu,
  • wybór Skarbnika STORM – członka Zarządu,
  • wybór pozostałych 3 członków Zarządu,
  • wybór Komisji Rewizyjnej.
  1. Dyskusja i głosowanie nad aktualizacją uchwały programowej Walnego Zgromadzenia Członków STORM.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków STORM.

Jednocześnie uprzejmie informujemy i przypominamy, że zgodnie z §9 Statutu:

  1. Walne Zgromadzenie jest ważne przy obecności minimum jednej trzeciej członków.
  2. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

Prawo udziału w głosowaniu mają jedynie:

  • członkowie honorowi,
  • członkowie zwyczajni, którzy opłacili wpisowe i składki członkowskie.

Zgodnie z §4 ust. 2 Statutu w Stowarzyszeniu wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:

  • członkowie zwyczajni,
  • członkowie wspierający,
  • członkowie honorowi.

Według stanu na dzień 16 maja 2013 roku STORM liczy 42 członków, w tym:

  • 41 z głosem stanowiącym na Walnym Zgromadzeniu Członków (38 zwyczajnych i 3 honorowych),
  • 1 z głosem doradczym (członkowie wspierający -osoby prawne).

Dla ważności obrad konieczna jest zatem obecność co najmniej 1/3 z nich, czyli 14 członków.

Jednocześnie ze względów formalnych i organizacyjnych uprzejmie prosimy o przekazanie do 25 maja 2016 roku informacji o swoim uczestnictwie w obradach Walnego Zgromadzenie Członków STORM.