Walne Zgromadzenie Członków STORM 06.06.2017, g. 11.00

Zarządu STORM uprzejmie informuję, że sprawozdawcze zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane na dzień 6 czerwca 2017 roku (wtorek) godz. 11.00, w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – Prezes Zarządu.
 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków oraz protokolanta.
 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 1. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 1. Sprawozdanie z działalności STORM w 2016 roku – Prezes Zarządu.
 1. Sprawozdanie finansowe STORM za 2016 rok – Skarbnik STORM.
 1. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2016 rok.
 1. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem/udzieleniem:
 • sprawozdania z działalności STORM w 2016 roku,
 • sprawozdania finansowego STORM za 2016 rok.
 • absolutorium dla członków Zarządu STORM za 2016 rok.
 1. Wniosek o zmianę Statutu – Zarząd STORM.
 1. Wolne wnioski.
 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków STORM.

Jednocześnie uprzejmie informujemy i przypominamy, że zgodnie z §9 Statutu: Walne Zgromadzenie jest ważne przy obecności minimum jednej trzeciej członków.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

Prawo udziału w głosowaniu mają jedynie:

 • członkowie honorowi,
 • członkowie zwyczajni, którzy opłacili wpisowe i składki członkowskie.

Zgodnie z §4 ust. 2 Statutu w Stowarzyszeniu wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:

 • członkowie zwyczajni,
 • członkowie wspierający,
 • członkowie honorowi.

Według stanu na dzień 19 maja 2017 roku STORM liczy 43 członków, w tym:

 • 41 z głosem stanowiącym na Walnym Zgromadzeniu Członków (38 zwyczajnych i 3 honorowych),
 • 2 z głosem doradczym (członkowie wspierający).
 • Dla ważności obrad konieczna jest zatem obecność co najmniej 1/3 z nich, czyli 14 członków.

Jednocześnie ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przekazanie do 29 maja 2017 roku na adres andrzej.czubek@storm.org.pl informacji o swoim uczestnictwie w obradach Walnego Zgromadzenie Członków STORM.