Walne Zgromadzenie STORM – 2015.06.24

Informujemy, że Zarząd zwołuje coroczne zwyczajne (sprawozdawcze) Walne Zgromadzenie STORM

w dniu 24 czerwca 2015 roku (środa) o godz. 11.00, w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Wawelskiej 5.

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie obrad (Prezes Zarządu) i wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności STORM w 2014 roku.

4. Sprawozdanie finansowe STORM za 2014 rok.

5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu STORM za 2014rok.

6. Głosowania nad przyjęciem/udzieleniem:

   a) sprawozdania z działalności STORM w 2014 roku,

   b) sprawozdania finansowego STORM za 2014 rok.

   c) absolutorium dla członków Zarządu STORM za 2014 rok.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.