Wpisowe i składki

Wysokość wpisowego i składki członkowskiej dla członków zwyczajnych obowiązujacą od 1 stycznia 2013 roku określa uchwała Walnego Zgromadzenia STORM podjęta na podstawie §9 ust. 1 pkt. h) Statutu:
1) wpisowe: 200,00 zł (słownie: dwieście zł),
2) aktualna składka członkowska: 200,00 zł (słownie: dwieście zł) na rok (*).

Wpisowe opłacane jest jednorazowo. Jego opłacenie jest warunkiem wejścia w życie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych.
Składka członkowska powinna być wpłacana jednorazowo. W praktyce przyjęto, że należy ją opłacić jednorazowo do końca I kwartału (31 marca) danego roku. Wpłaty należy kierować na konto bankowe STORM, dane dostępne w zakładce KONTAKT.

Statut przewiduje następujące sankcje za nieopłacanie składek:
a) §9 ust. 12, zdanie 2: odbiera członkowi prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu,
b) §6 ust. 2, pkt. b): daje podstawę Zarządowi do wykluczenia  członka ze Stowarzyszenia.

 

———–

(*) Wysokość składki za rok 2015  wynosiła 150,00 zł