Zarządzenie w sprawie powołania Rady ds. Interoperacyjności

Dnia 20 lipca 2017 zostało podpisane przez Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Rady do spraw Interoperacyjności. Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania reprezentowane jest w osobie Prezesa Andrzeja Struga. Na liście członków Rady, którzy reprezentują inne instytucje, środowiska i organizacje możemy znaleźć na również członków STORM.

Poniżej jego treść zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 14 /2017

DYREKTORA

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Rady do spraw Interoperacyjności

Na podstawie § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu organizacyjnego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9 poz. 56, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Radę do spraw Interoperacyjności, zwaną dalej „Radą”.
2. Rada jest organem doradczo-opiniodawczym Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwanym dalej „Centrum”.

§ 2. 1. Do zadań Rady należy w szczególności przedstawianie Dyrektorowi Centrum stanowisk, opinii i rekomendacji w celu rozwoju i wdrażania w Polsce spójnego i interoperacyjnego systemu e-Zdrowia w zakresie:

1)  prawnym i instytucjonalnym;

2)  organizacyjnym;

3)  semantycznym;

4)  technicznym.

2. Stanowiska, opinie i rekomendacje, o których mowa w ust. 1, dotyczyć będą w szczególności:

1)  standardów i rozwiązań w obszarze interoperacyjności, w tym ISO, HL7 oraz IHE;

2)  specyfikacji implementacyjnych;

3)  reguł biznesowych oraz walidacyjnych;

4)  metod weryfikacji i certyfikacji interoperacyjności;

5)  polityk prywatności, zarządzania prawami dostępu i bezpieczeństwa informacji;

6)  identyfikacji dobrych międzynarodowych praktyk dotyczących zapewniania interoperacyjności i ich

adaptacji do warunków polskich;

7)  identyfikacji wyzwań i barier związanych z implementacją standardów interoperacyjności, oraz

wskazywania rozwiązań lub działań zaradczych niwelujących te bariery;

8)  działań w zakresie promocji i edukacji dotyczących interoperacyjności w obszarze ochrony zdrowia;

9)  innych kwestii, w stosunku do których Rada uzna to za zasadne.

3. Rada może współpracować z innymi ciałami i instytucjami działającymi w tym zakresie w kraju

i zagranicą, w tym prowadzić z nimi konsultacje dotyczące interoperacyjności, celem wypracowywania spójnych rozwiązań na poziomie krajowym.

§ 3. 1. Członkami Rady są:

1) Przewodniczący Rady – Marcin Węgrzyniak – Dyrektor Centrum;

2)  Zastępca Przewodniczącego Rady – Artur Pruszko, Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed);

3)  Sekretarz Rady – przedstawiciel Wydziału Informacji i Współpracy z Regionami w Centrum;

4)  Członkowie:

a)  Paweł Masiarz – Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych, Główny Architekt Centrum,

b)  Wojciech Górnik – Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami w Centrum,

c)  Grzegorz Bliźniuk – Centrum,

d)  Daniel Bachan – Ministerstwo Cyfryzacji,

e)  Wojciech Mazur – Ministerstwo Obrony Narodowej,

f)  Marek Resler – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

g)  Agnieszka Kister – Ministerstwo Zdrowia,

h)  Marcin Grabowski – Narodowy Fundusz Zdrowia,

i)  Tomasz Judycki – Polska Izba Informatyki Medycznej,

j)  Dorota Kilańska – przedstawiciel powołanej przez Dyrektora Centrum Rady do spraw e-Zdrowia w pielęgniarstwie,

k)  Jolanta Dominowska – Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

l)  Mariusz Feszler – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

m)  Adam Kozierkiewicz – Europejski Bank Inwestycyjny,

n)  Maciej Łańko – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

o)  Ewa Borek – Fundacja „MY Pacjenci”,

p)  Piotr Murawski – Wojskowy Instytut Medyczny,

q)  Andrzej Osuch – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

r)  Piotr Popowski – Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych,

s)  Roman Radomski – Polskie Stowarzyszenie HL7,

t)  Michał Czarnuch – Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza,

u)  Andrzej Strug – Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego,

v)  Tomasz Zieliński – Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia “Porozumienie

Zielonogórskie”,

w)  dwóch przedstawicieli grupy podmiotów sektora ICT.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. y, zostaną powołane do udziału w pracach Rady przez Dyrektora Centrum spośród grupy podmiotów sektora ICT współpracującej z Centrum w ramach konsultacji działań Rady. Miejsca w Radzie dla przedstawicieli grupy podmiotów sektora ICT mają charakter miejsc ruchomych. Grupa podmiotów sektora ICT wyłania na posiedzenia Rady swoich przedstawicieli podczas spotkania poprzedzającego spotkanie Rady.

§ 4. 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
2. Rada podejmuje działania na wniosek Dyrektora Centrum lub z własnej inicjatywy.

3. Rada realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

3. W pracach Rady mogą uczestniczyć również inne osoby, bez prawa głosu, niebędące członkami Rady, zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

1)  posiedzenia Rady;2)  prace zespołów roboczych;3)  prace ekspertów;

4)  konsultacje w gronie zidentyfikowanych interesariuszy;

5)  konsultacje publiczne;

6)  publikowanie stanowisk, opinii i rekomendacji Rady, w tym na stronach internetowych Centrum.

4. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1)  planowanie i organizacja prac Rady, w tym zwoływanie posiedzeń Rady;

2)  przewodniczenie posiedzeniom Rady;

3)  reprezentowanie Rady na zewnątrz;

4)  powoływanie zespołów roboczych w celu realizacji wskazanych zadań oraz wskazanie ich członków.

5. Zadania Przewodniczącego Rady, w razie jego nieobecności, wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady. 6. Rada przyjmuje stanowiska, opinie i rekomendacje w sposób jednomyślny. W przypadku braku możliwości osiągnięcia jednomyślności, stanowiska, opinie i rekomendacje Rady formułuje Przewodniczący w oparciu o główne nurty dyskusji, do których dołączą głosy odrębne zgłoszone przez członków Rady.

7. Sekretarz Rady sporządza protokół z posiedzenia Rady zawierający porządek obrad oraz główne ustalenia z posiedzenia wraz z listą obecności.

§ 5. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Centrum, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady może odbyć się w innym miejscu niż siedziba Centrum, wskazanym przez Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. § 6. Zamiejscowym członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju w związku z udziałem w posiedzeniach Rady, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży określa załącznik do zarządzenia.

§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Rady zapewnia Wydział Informacji i Współpracy z Regionami w Centrum.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

(-) Marcin Węgrzyniak

………………………………………………….. (Imię i nazwisko) ……………………………………………. (Miejscowość stałego pobytu osoby składającej wniosek)

Załącznik do zarządzenia Nr 14/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie powołania Rady do spraw Interoperacyjności

Do
Dyrektora
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Wniosek w sprawie zwrotu kosztów podróży

Na podstawie § 6 Zarządzenia nr 14/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie powołania Rady do spraw Interoperacyjności, wnoszę o zwrot kosztów podróży w związku z posiedzeniem Rady, które odbyło się w dniu …………………………. w …………………………………………………………………………….

Na posiedzenie przyjechałam/em następującym środkiem transportu (zaznacz właściwe): ☐ pociąg/autobus
Koszt biletu (w dwie strony) ……………….. zł, koszt komunikacji miejskiej …………… zł. ☐ samochód prywatny marki …………………………………………………

Na posiedzenie przyjechałam/em z miejscowości: ……………………………………………………. Kod pocztowy ………………….., liczba kilometrów (w dwie strony): ………………………………

Całkowity poniesiony przez członka zespołu koszt wynosi …………….. zł

(słownie ………………………………………………………………………………………………………..)

Zwrot kosztów podróży proszę przekazać na poniższy numer konta: ………………………………………………………………………………………………………….

Pojemność skokowa silnika samochodu (zaznaczyć właściwe):

☐ do 900 cm3

☐ powyżej 900 cm3

Stawka za 1 kilometr przebiegu:

0,5214 zł,

0,8358 zł

Załączniki (dowody poniesienia kosztów):

  1. …………………………………….
  2. …………………………………….

……………………………………………………. Data i podpis osoby ubiegającej się o zwrot

UZASADNIENIE

Na mocy niniejszego zarządzenia powołana zostanie Rada do spraw Interoperacyjności, będąca organem doradczo-opiniodawczym Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Do zadań Rady należeć będzie w szczególności przedstawianie Dyrektorowi Centrum stanowisk, opinii i rekomendacji w celu rozwoju i wdrażania w Polsce spójnego i interoperacyjnego systemu e-Zdrowia w zakresie organizacyjnym, semantycznym, technicznym, prawnym i instytucjonalnym. Przewiduje się, że Rada będzie miała możliwość współpracowania z innymi ciałami i instytucjami działającymi w tym zakresie w kraju izagranicą, w tym prowadzenia z nimi konsultacji dotyczących interoperacyjności, celem wypracowywania spójnych rozwiązań na poziomie krajowym.

W związku z realizacją przedmiotowego zarządzenia przewiduje się skutki finansowe w wysokości 16 000 zł rocznie, w ramach budżetu środków krajowych, z tytułu zwrotu kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Rady zamiejscowych członków Rady.