Historia

 

Zebranie założycielskie STORM, zwane Zgromadzeniem Członków Założycieli, odbyło 19 grudnia 2007 roku w Warszawie w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z inicjatywy Panów Marcina Wiktorzaka i Andrzeja Struga. Uczestniczyło w nim 18 osób, które podjęły następujące decyzje:

  • 1) powołano Zarząd w składzie: Marcin Wiktorzak (Prezes), Sławomir Cieśliński (Wiceprezes), Henryka Koperniak (Skarbnik), Tomasz Judycki (członek), Zbigniew Hojda (członek), który stał się jednocześnie Komitetem Założycielskim,
  • 2) uchwalono Statut STORM,
  • 3) ustalono wysokość wpisowego (200,00 zł),
  • 4) zobowiązano i upoważniono Komitet Założycielski/Zarząd do rejestracji Stowarzyszenia w sądzie (KRS), a po niej do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komitet Założycielski/Zarząd przedłożył Statut STORM do rejestracji w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Urząd decyzją z dnia 14 lipca 2008 roku wskazał zmiany w Statucie, których wprowadzenie warunkowało jego zatwierdzenie. Wobec tego Zarząd/Komitet Założycielski zwołał Zgromadzenie Członków Założycieli w dniu 30 września 2008 roku w celu wprowadzenia do Statutu koniecznych zmian. Przyjęty znowelizowany Statut wraz z odpowiednim wnioskiem złożono w Sądzie Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 20 października 2008 roku STORM został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000315931. Od tego czasu Statut formalnie obowiązuje i nie był nowelizowany.

Zarząd/Komitet Założycielski zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STORM w jego siedzibie w dniu 12 lutego 2009 roku. Uczestniczyło w nim 12 spośród 18 członków założycieli. Zebrani uzupełnili skład Zarządu po rezygnacji jego Prezesa – Pana Marcina Wiktorzaka. Wybrali także Komisję Rewizyjną, ustalili wysokość składki członkowskiej (300,00 zł) i przyjęli uchwałę programową. Wybrano następujący skład Zarządu:  Tomasz Judycki (Prezes), Sławomir Cieśliński (Wiceprezes), Henryka Koperniak (Skarbnik), Ilrjan Osmanaj (członek), Zbigniew Hojda (członek). Komisję Rewizyjną powołano w składzie: Andrzej Czubek (Przewodniczący), Tadeusz Klimaszewski (Sekretarz), Hubert Nowak (członek).

Kolejne Walne Zgromadzenie, zwołane jako zwyczajne, odbyło się w siedzibie STORM 29 czerwca 2009 roku. Uczestniczyło w nim 10 spośród 18 członków zwyczajnych. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy. Sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2008 rok przyjęto. Członkowie Zarządu uzyskali absolutorium za 2008 rok.

Następne Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w siedzibie STORM w dniu 18 czerwca 2010 roku. Uczestniczyło w nim 7 spośród 20 członków. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy. Sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2009 rok przyjęto. Członkowie Zarządu uzyskali absolutorium za 2009 rok. Zaktualizowano uchwałę programową.

W dniu 26 maja 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie STORM. Uczestniczyło w nim 15 spośród 31 członków. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy. Sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2010 rok przyjęto. Członkowie Zarządu uzyskali absolutorium za 2010 rok. Zaktualizowano uchwałę programową.

Kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w siedzibie STORM 17 maja 2012 roku. Uczestniczyło w nim 22 spośród 30 członków zwyczajnych. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2011 rok przyjęto. Członkowie Zarządu uzyskali absolutorium za 2011 rok. Wybrano następujący skład Zarządu:  Andrzej Czubek (Prezes), Grzegorz Siwiec (Wiceprezes), Henryka Koperniak (Skarbnik), Sławomir Cieśliński (członek), Rafał Dunal (członek). Komisję Rewizyjną powołano w składzie: Tadeusz Klimaszewski (Przewodniczący),  Dariusz Sobusik (Sekretarz), Marcin Wiktorzak (członek).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w siedzibie STORM 20 czerwca 2013 roku miało charakter sprawozdawczy. Uczestniczyło w nim 19 spośród 32 członków zwyczajnych i 2 przedstawicieli członków wspierających. Sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2012 przyjęto. Członkowie Zarządu uzyskali absolutorium za 2012 rok.

Dnia 25 czerwca 2014 roku w  siedzibie STORM odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Uczestniczyło w nim 25 członków (bezpośrednio lub przez pełnomocników) spośród 39 członków zwyczajnych i honorowych, to jest uprawnionych do głosowania. Sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2013 rok przyjęto. Członkowie ustępującego Zarządu uzyskali absolutorium za 2013 rok. Na nową kadencję (2014-2016) wybrano Zarząd, który ukonstytuował się następująco: Grzegorz Siwiec (Prezes), Robert Pawłowski (Wiceprezes), Rafał Dunal (Wiceprezes), Henryka Koperniak (Skarbnik) i Andrzej Czubek (Sekretarz). Komisję Rewizyjną powołano w składzie:  Sławomir Cieśliński (Przewodniczący), Zbigniew Hojda (Wiceprzewodniczący) i Marcin Wiktorzak (Sekretarz). Zaktualizowano uchwałę programową.