Lista członków honorowych

1) Walne Zgromadzenie Członków STORM w dniu 17 maja 2012. godność członka honorowego nadało osobie – Panu Marcinowi Wiktorzakowi. W uchwale nr 1/2012 z dnia 17 maja 2012 roku, podjętej na wniosek Zarządu, czytamy:
„W uznaniu szczególnych zasług wobec Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie STORM nadaje godność członka honorowego Panu Marcinowi Wiktorzakowi – Prezesowi Założycielowi STORM.”

Dzięki inicjatywie i konsekwentnemu działaniu Pan Marcin Wiktorzak zorganizował Zebranie Założycielskie STORM w dniu 19 grudnia 2007 roku. Przygotował na nie, konsultując z pozostałymi członkami założycielami, projekt Statutu STORM, który został przyjęty bez poprawek. Na zebraniu założycielskim Pan Marcin Wiktorzak został wybrany na Prezesa Zarządu. Natomiast Zarząd uzyskał status Komitetu Założycielskiego STORM. Przez kolejne miesiące intensywnej pracy Pan Marcin Wiktorzak uzyskał decyzję Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, jako organu rejestrującego, w sprawie projektu Statutu. Wskazywała ona na szereg poprawek, których przyjęcie warunkuje zatwierdzenie Statutu. Następnie zwołał 30 września 2008 roku drugie zebranie członków założycieli, odpowiadające Walnemu Zgromadzeniu, które poprawki przyjęło. Po zatwierdzeniu Statutu przez Urząd doprowadził do rejestracji Stowarzyszenie przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 października 2008 roku.  Panu Marcinowi Wiktorzakowi przysługuje także honorowy tytuł Prezesa Założyciela, którym Walne Zgromadzenie posłużyło się w przywołanej uchwale.

2-3) Walne Zgromadzenie Członków STORM w dniu 24 czerwca 2015. godność członka honorowego nadało – Andrzejowi Strugowi i Markowi Ujejskiemu, wieloletnim pracownikom Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorom Departamentu Informatyki NFZ.  Członkostwo honorowe zostało nadane w celu uznania zasług ww. panów w zakresie współpracy na linii Departament Informatyki NFZ – STORM.