System Informatyczny NFZ w budowie

Ukazało się ZARZĄDZENIE Nr 19/2019/DI PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia. Poniżej jego treść.

Na podstawie art. 102 ust. 1 i 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510,  z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

 • 1. Uruchamia się Program Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia (ZSI NFZ), zwany dalej „Programem”.
 • 2. Celem Programu jest budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „NFZ”, dopasowanego do struktury, zadań i organizacji NFZ oraz do nowych rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia.
 • 3. W celu uruchomienia i realizacji Programu powołuje się:

1) Właściciela Programu – Pana Adama Niedzielskiego – Zastępcę Prezesa NFZ ds. Operacyjnych;

2) Dyrektora Programu – Pana Roberta Lisa – Zastępcę Dyrektora Departamentu Informatyki ds. Projektów i Architektury;

3) Biuro Programu.

 • 4. 1. Właściciel Programu odpowiada za realizację działań strategicznych i zarządczych Programu.  Do zadań Właściciela Programu należy w szczególności:

1) zarządzanie strategiczne Programem;

2) nadzór nad przygotowaniem Założeń Programu określającego cele i zasady realizacji Programu;

3) nadzór nad opracowaniem Ogólnego Uzasadnienia Biznesowego Programu;

4) nadzór nad opracowaniem ramowego harmonogramu realizacji Programu;

5) nadzór nad zapewnieniem środków finansowych pozwalających na wdrożenie i monitorowanie realizacji Programu;

6) nadzór i monitorowanie realizacji Programu w tym także budżetu i wydatkowania środków przewidzianych do jego realizacji;

7) koordynacja działań strategicznych dotyczących współpracy NFZ z organizacjami zewnętrznymi;

8) zatwierdzanie dokumentów zarządczych Programu;

9) opracowanie zasad wynagradzania i motywowania pracowników uczestniczących w Programie z wykorzystaniem ustalonego w NFZ systemu premiowania oraz przyznawania dodatku specjalnego określonego w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników zatrudnionych w NFZ;

10) zatwierdzanie raportów sporządzanych z realizacji Programu.

 1. W przypadku okoliczności, które uniemożliwiają realizację przez Właściciela Programu zadań, o których mowa w ust. 1, zadania te realizuje wskazany przez Właściciela Programu, uczestniczący w Programie pracownik NFZ.
  3. Obsługę prac Właściciela Programu realizuje Sekretariat Zastępcy Prezesa ds. Operacyjnych we współpracy z Biurem Programu.
  4.  Dokumentację zgromadzoną w trakcie prac zespołu dotyczącą w szczególności podjętych przez Właściciela Programu decyzji, przechowuje i udostępnia zespołowi Biuro Programu.
 • 5. 1. Dyrektor Programu realizuje działania zarządcze i operacyjne Programu. Do zadań Dyrektora Programu należy w szczególności:

1) podejmowanie decyzji zarządczych w Programie, które nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Właściciela Programu

2) koordynowanie prac nad realizacją Programu;

3) nadzór i monitorowanie realizacji Programu, w tym projektów opracowywanych w trakcie realizacji Programu, wchodzących w skład Programu;

4) przedkładanie Właścicielowi Programu raportów sporządzanych z realizacji Programu (z postępów prac i zidentyfikowanych ryzyk) oraz projektów, o których mowa w pkt 3.

 1. W przypadku okoliczności, które uniemożliwiają realizację przez Dyrektora Programu zadań, o których mowa w ust. 1, zadania te realizuje wskazany przez Dyrektora Programu, uczestniczący w Programie pracownik NFZ.
  3. Obsługę prac Dyrektora Programu realizuje Biuro Programu.
 • 6. 1. Dyrektor Programu, na etapie opracowania Założeń Programu, w porozumieniu z Właścicielem Programu, obowiązany jest do opracowania dokumentu dotyczącego zasad wytwarzania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Ramami Wytwarzania ZSI NFZ”, obejmującego w szczególności następujące informacje:

1) niezbędną strukturę organizacyjno – wykonawczą Programu;

2) zadania i zasady współpracy osób uczestniczących w Programie;

3) niezbędne uprawnienia i kompetencje osób wchodzących w skład struktury, o której mowa w pkt 1;

4) funkcje i zakres odpowiedzialności osób uczestniczących w Programie;

5) produkty oczekiwane wynikające z realizacji Programu;

6) standardy wymagane i wykorzystywanie w trakcie realizacji Programu;

7) zasady powoływania struktur stałych i tymczasowych;

8) inne konieczne elementy w zakresie współdziałania osób uczestniczących w Programie.

 1. Ramy Wytwarzania ZSI NFZ winny:

1) uwzględniać specyfikę i zasoby kadrowe NFZ;

2) zapewniać efektywność, jakość i spójność prac w trakcie realizacji Programu;

3) obejmować zarządzanie zmianami i ryzykiem;

4) umożliwiać monitorowanie stanu zadań, projektów i stopnia realizacji Programu;

5) umożliwiać planowanie i stałe monitorowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją Programu;

6) uwzględniać konieczność wytworzenia nowych kompetencji w NFZ w szczególności zarządzania repozytorium procesowym, zarządzania zmianą biznesową, zarządzania architekturą.

 1. Do opracowania Ram Wytwarzania wykorzystane zostaną adekwatne do potrzeb Programu elementy metodyk (np. MSP, Prince2, Agile PM, Scrum), które wzmacniają realizację wymagań określonych w ust 2.
 • 7. 1. Obsługę działalności Programu zapewnia Biuro Programu.
  2. Biuro Programu realizuje swoje zadania w ramach sekcji usytuowanej  w strukturze Działu Realizacji Projektów Informatycznych Departamentu Informatyki.
  3. Nadzór nad Biurem Programu sprawuje Dyrektor Programu.
 • 8. Planowany czas realizacji Programu wynosi 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
 • 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna